Garancija in pogoji nakupa

Proizvajalec zagotavlja garancijsko dobo dveh let za izdelek, vpisan v garancijskem listu:

Reklamacije sprejemamo ob predložitvi računa. Proizvajalec zagotavlja, da bo izdelek v garancijski dobi deloval brezhibno, pod pogojem, da bo kupec z izdelkom ravnal v skladu z navodili za uporabo. Izdelek je namenjen normalni uporabi in obremenitvam, ki jih takšna uporaba prinaša. Zagotavljamo, da so deklarirane kakovosti v skladu s predpisanimi pogoji za posamezno vrsto izdelka. Proizvajalec jamči, da bo v garancijskem roku kril vse stroške v zvezi z odpravo napak na izdelku. Proizvajalec nosi tudi vse stroške v zvezi s transportom. Rok za odpravo napak in okvar na izdelku je največ 45 dni, šteto od dneva prejema reklamacije. Garancijski pogoji ne veljajo, če je izdelek poškodovan med kupčevim transportom, malomarnim ravnanjem ali zaradi nestrokovnega popravila. Vsaka neupravičena reklamacija ima za posledico vračilo vseh morebitnih stroškov, ki bi padli na kupca. Reklamacijo je treba vložiti preko trgovine, kjer je bilo blago kupljeno. Izdelka ni mogoče vrniti uvozniku brez pridobitve soglasja uvoznika za vračilo. Podrobnejša navodila o oddaji pritožb najdete na tej povezavi.

Proizvajalec zagotavlja  servis ter rezervne in nadomestne dele nujne za njihovo uporabo za celoten asortima pohištva, podnic in postelj še pet let od datuma nakupa izdelka. Pooblaščeni servis za pohištvo: HILDING ANDERS d.o.o., Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana.

  • Standardni odklon dimenzij podnic znaša -2,5 cm po dolžini in -1 cm po širini.
  • Pena kot material je podvržena spremembi barve (pojav rumenosti), ki se pojavi zaradi stika z zrakom, svetlobo ali toploto. Sprememba barve pene nikakor ne zmanjša kakovosti vzmetnice.

Pogoji poslovanja v spletni trgovini

Kupec je vsaka pravna ali fizična oseba, ki ima poslovno zmogljivost in izvrši naročilo prek spletne trgovine www.perfecta.hsi Kupec je odgovoren za točnost in popolnost informacij, vnesenih pri registraciji in/ali naročanju izdelka.

Pogoji poslovanja spletne trgovine www.perfecta.si so ​​sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in skupaj s podatki, objavljenimi na spletni strani www.perfecta.si pomenijo predpogodbeno obvestilo po 57. členu ZVPot. Kupec s svojim naročilom potrjuje, da sprejema naše prodajne pogoje. Hilding Anders d.o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja teh pogojev in pravil brez napovedi.

Vračila in odpoved pogodbe

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov je kupec upravičen do vračila izdelka za 14 dni, ne da bi za to navajal razloge.

POMEMBNO: VELJA SAMO ZA NAKUP V SPLETNI TRGOVINI!

Da bi lahko potrošnik uveljavil enostransko odpoved pogodbe, mora o tem pred iztekom roka obvestiti prodajalca z izpolnitvijo Obrazca zaenostranski odstop od pogodbe ali z drugo nedvoumno izjavo, s katero izraža svojo voljo za prekinitev pogodbe. Trgovec je dolžan potrošniku brez odlašanja izročiti potrdilo o prejemu odstopne izjave na trajnem mediju.

Obrazec za enostransko odpoved pogodbe lahko prenesete tukaj.

Vsaka stranka je dolžna drugi vrniti tisto, kar je prejela na podlagi pogodbe. Potrošnik ni dolžan povrniti nobenih stroškov, ki so posledica uporabe njegove pravice do enostranske odpovedi pogodbe.

Trgovec je dolžan vrniti potrošniku vse, kar je potrošnik plačal po pogodbi, najkasneje v 14 dneh od dneva, ko je prejel sporočilo o enostranski odpovedi. To velja šele potem, ko je blago vrnjeno trgovcu, torej ko mu potrošnik predloži dokazilo, da je blago poslal nazaj trgovcu.

Potrošnik je dolžan vrniti blago brez odlašanja najkasneje v 14 dneh od dneva, ko je trgovca obvestil o enostranski odpovedi pogodbe. Potrošnik je dolžan vrniti neuporabljeno blago (dokaz neuporabe je, da blago ni bilo razpakirano) v 14 dneh po obvestilu prodajalca o odstopu od pogodbe. Potrošnik je dolžan nositi neposredne stroške vračila blaga in je dolžan odgovarjati za vsako zmanjšanje vrednosti blaga, ki je posledica ravnanja z blagom, razen za tisto, ki je bilo potrebno za ugotovitev njegove narave, lastnosti in funkcionalnosti (razen če je trgovec potrošnika obvestil o njegovi pravici do enostranske odpovedi pogodbe).

Izključitev pravice do enostranske odpovedi pogodbe se nanaša na blago, ki je izdelano po specifikaciji potrošnika oziroma je jasno prilagojeno potrošniku. Izključitev pravice do enostranske prekinitve pogodbe se nanaša na zapečateno blago, ki zaradi zdravstvenih ali higienskih razlogov ni primerno za vračilo, če je bilo po dostavi odpečateno (Zakon o varstvu potrošnikov 3. in 5. točka 79. člen).

V primeru enostranske odpovedi pogodbe bomo postopali v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov oz. Zakonom o obligacijskih razmerjih. Denar povrnemo po vračilu blaga. Blago se mora vrniti brez odlašanja najkasneje v 14 dneh od dneva sprejema obvestila o enostranski odpovedi pogodbe.

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov je kupec dolžan kriti neposredne stroške vračila blaga, če uveljavlja pravico do enostranske odstopa od pogodbe, ali se lahko obrne na Hilding Anders d.o.o., Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana., info številka +386 40 275 091 ali na elektronski naslov perfecta.citypark@perfecta.si za pridobitev informacij o načinu, možnostih in pogojih vračila izdelka s strani Hilding Anders d.o.o.

V primeru poškodovane vzmetnice zaradi nepravilne uporabe ali shranjevanja v neprimernih pogojih (npr. vlažen prostor) denarja ne vračamo. Popolnoma nepoškodovane vzmetnice je potrebno dostaviti na naslov: Hilding Anders doo, Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana. Neposredne stroške vračila krije kupec.

Da bi bil vaš artikel upravičen do vračila, mora biti neuporabljen in v enakem stanju, kot ste ga prejeli: v originalni embalaži (škatla ali folija) ter pred oddajo kurirski službi pripraviti ustrezen paket (v papirju ali foliji). Vračilo bo izvedeno šele, ko nam boste vzmetnico vrnili na enak način, kot ste ga plačali.

Odgovornost za stvarne napake izdelkov

Prodajalec odgovarja za stvarne napake artiklov, ki jih prodaja na svoji spletni strani, v skladu s pozitivnimi predpisi, predvsem Zakonom o obligacijskih razmerjih Republike Slovenije in Zakonom o varstvu potrošnikov.

Prodajalec odgovarja za stvarne napake, ki jih je izdelek imel takrat, ko je nevarnost prešla na kupca (trenutek, ko blago izroči kupcu ali tretji osebi, ki jo kupec določi in ni prevoznik), ne glede na to, ali je vedel za stvarno napako. Prodajalec odgovarja tudi za tiste stvarne napake, ki se pokažejo potem, ko je nevarnost prešla na kupca, če so posledica vzroka, ki je obstajal že pred tem. Če ni dokazano nasprotno, se domneva, da je vsaka neskladnost, ki se pokaže v šestih mesecih po dobavi blaga, obstajala že v trenutku dobave, razen če ta domneva ni združljiva z vrsto blaga ali naravo neskladnosti.

O obstoju vidnih napak je kupec dolžan obvestiti trgovca v dveh mesecih od dneva, ko je napako odkril, najkasneje pa v dveh letih po prehodu nevarnosti na kupca.

Ko se ob prevzemu artikla s strani kupca izkaže, da ima artikel napako, ki je ni bilo mogoče odkriti z običajnim pregledom ob prevzemu artikla, je kupec dolžan, pod grožnjo izgube pravic, obvestiti prodajalca o odkriti napaki v roku dveh mesecev od odkritja napake.

Prodajalec ne odgovarja za morebitne napake, ki se pojavijo po dveh letih od predaje izdelka.

Pravice kupca, ki je prodajalca pravočasno obvestil o obstoju pomanjkljivosti, zastarajo po dveh letih, šteto od dneva, ko je poslal obvestilo trgovcu, razen če je pri tem bil onemogočen zaradi goljufije prodajalca.

Če se ugotovi obstoj stvarne napake, ima Prodajalec lahko eno od naslednjih obveznosti, vse v skladu z določili Zakona o obligacijskih razmerjih:

  1. odpravi napako na blagu,
  2. blago z napako zamanja z novim brezhibnim blagom,
  3. znižanje cene,
  4. odpoved pogodbe.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake v primeru, da so le te posledica nestrokovnega zagona, upravljanja, skladiščenja, vzdrževanja ali drugih nestrokovnih posegov s strani kupca.

Reševanje sporov v zvezi s spletnim nakupovanjem

V skladu z Uredbo 524/2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov se lahko spori v zvezi s spletnim nakupovanjem rešujejo preko platforme ODR, do katere lahko dostopate tukaj.